top of page

Mi az amit, biztos, hogy belső pénzmosási szabályzatunknak tartalmazni kell?

A belső szabályzat tartalmi elemei

A PMT. tv. alkalmazásában az egyik legfontosabb dokumentum a belső szabályzat, amely hozzájárul a szolgáltatók törvényben meghatározott kötelezettségeik körébe tartozó feladatok teljesítéséhez.

A törvény 3. § 35. pontja szerint a szolgáltató vezetője által a szabályzatban

ki kell jelölni azt a természetes személyt,

aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató milyen mértékben van kitéve a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázatoknak, valamint megfelelő vezetői hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a kockázati kitettséget befolyásoló döntéseket kezdeményezzen vagy hozzon.


A belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 1. § határozza meg:
 • a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok,

 • az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének és az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának belső eljárási rendje,

 • az ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével, illetve a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények,

 • az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei, az alkalmazandó intézkedések köre és belső eljárási rendje,

 • a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásának belső eljárási rendje,

 • a PEI felé történő bejelentés belső eljárási rendje és formája, továbbá a PMT-ben előírt bejelentési kötelezettség megtételére szolgáló, a kijelölt személy részére megküldendő formanyomtatvány,

 • a kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,

 • az ügylet felfüggesztésének belső eljárási rendje,

 • az ügyfél-átvilágítás, illetve a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírások,

 • az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak képzésére, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzési programokon történő részvételére vonatkozó előírások,

 • az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak részére az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák,

 • az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése,

 • a Pmt. 3. § 35. pontjában meghatározott személy neve, beosztása, és a szolgáltató pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázati kitettségének a befolyásolására szolgáló döntésekkel kapcsolatos hatáskörének meghatározása.

A rendelet 2. § meghatározza a Kit.-ben meghatározott belső szabályzat tartalmi elemeit:

 • szűrő-monitoring rendszer típusa, működése, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárásrendje,

 • a szolgáltató által alkalmazandó, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei,

 • a hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje,

 • kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,

 • az intézkedések végrehajtásában érintett foglalkoztatottak által alkalmazandó eljárási és magatartási szabályok,

 • a belső ellenőrző rendszer működtetésének szabályai.

A Kit.-ben előírt szabályzat a törvény rendelkezése értelmében részét képezheti a PMT-ben előírt szabályzatnak.


Ki kell emelni, hogy a szabályzat megalkotásánál az abban foglalt intézkedéseket a szolgáltatóknak a kockázatértékelés alapján kell meghatározni.

A felsorolt elemek közül valamennyit tartalmaznia kell, azonban a benne foglalt eljárásrend szolgáltatónként eltérhet.

Fontos, hogy a szolgáltatók ismerjék szervezetüket, belső folyamataikat, hogy annak sajátosságait figyelembe véve tudják belső szabályzatukat elkészíteni.


Források:


Szerk.: Papp Zsófia - Magyarázat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról
427 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page