top of page

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- a DiA szolgáltatás felhasználói részére -

utolsó módosítás 2020-10-06

1. Bevezető

 

    1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “Szerződés”) célja, hogy szabályozza a 

 

Cégnév: REPTAX.HU Webservices Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 19. 

Cégjegyzékszám: 13-09-198046

Adószám: 26653842-2-13

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: MEYER & LEVINSON MANAGEMENT SERVICES Kft. ügyvezető nevében Kristó Zoltán István

E-mail: info@reptax.hu 

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

 

és az általa jelen Szerződés alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (“Pmt.”) hatálya alá tartozó könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott, a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során elvégzendő kockázati besorolást és annak nyilvántartását segítő DiA elnevezésű, online szolgáltatás (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) igénybevevői (a továbbiakban: “Felhasználó”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

 

2. A Szerződés létrejötte és a Szolgáltatás igénybevétele

 

2.1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony a jelen Szerződés Felhasználó általi elfogadásával jön létre.

 

2.2. A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz és bizonyos – alább meghatározott – esetekben díjfizetéshez kötött. A díjfizetés módjára és részleteire az alábbiakban térünk ki.

 

2.3. A Szolgáltatás a https://www.pmt.digiasszisztens.hu weboldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) keresztül érhető el.

 

2.4. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó az alábbi módokon regisztrálhat: 

 

2.4.1. A regisztrációhoz a Felhasználó megadja e-mail címét, vezeték- és keresztnevét valamint annak a könyvelő vállalkozásnak a nevét és adószámát, amely nevében a regisztrációt elvégzi, továbbá egy a felhasználói fiókhoz tartozó jelszót kell beállítania. A Felhasználó a regisztrálni kívánt könyvelő céget a társaság nevének vagy adószámának megadásával adhatja hozzá, bármelyik megadása esetén a cég adatai automatikusan külső szolgáltató által biztosított cégadatbázisból kerülnek betöltésre (ennek részletei jelen Szerződésben a későbbiekben kerülnek ismertetésre). Az adatok megadását követően, valamint a jelen általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztatónk elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bepipálását, és a “Regisztráció” gombra kattintást követően a rendszer létrehozza a Felhasználó saját felhasználói fiókját.

 

2.4.2. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik a Riport Applications Kft. által nyújtott R!PORT elnevezésű szolgáltatáshoz (https://riport.co.hu/) tartozó bármilyen előfizetéssel, úgy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez a R!PORT szolgáltatásban használt felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint a regisztrálni kívánt könyvelő cég nevének vagy adószámának fentiek szerinti megadásával végezheti el a regisztrációt. A jelen Szerződés valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadására irányuló jelölőnégyzet kipipálása ebben az esetben is kötelező.

2.5. A Felhasználó a regisztrációval a Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a szerződéses jogviszony ezáltal jön létre a felek között.

 

2.6. Fontos, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme nem kizárólag a Szolgáltató felelőssége, hanem a Felhasználóé is, amelyek Felhasználó által történő elvesztéséért vagy illetéktelenek által történő hozzáféréséért nem vállalunk felelősséget. A regisztrációt követően a Felhasználó kötelessége felénk jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

 

2.7. Ahhoz, hogy a Felhasználónak a Szolgáltatást biztosítani tudjuk, szükségünk van a Felhasználótól bizonyos hozzájárulásokra. Ilyen hozzájárulás például a Felhasználó által feltöltött adatok sokszorosításához való hozzájárulás, ami azért szükséges, hogy ezen adatokat a szervereinken biztonságosan tudjuk tárolni. Szükségünk van továbbá a hozzájárulására ahhoz is, hogy a feltöltött vagy más módon rendelkezésünkre bocsátott adatokat – a Szolgáltatás nyújtása érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben – módosítsuk, például azért, hogy a feltöltött adat formátuma a rendszerünkbe illeszkedjen. 

 

Fontos, hogy Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette.

 

3. A Szolgáltatás tartalma és igénybevételének feltételei

 

3.1. A Szolgáltatás abból a célból jött létre, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó könyvviteli, adószakértői és adótanácsadó vállalkozások számára leegyszerűsítse és megkönnyítse a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során az ügyfelek kockázati besorolását.

 

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációt követő kezdő lépésként az ügyfelek listájának megadása szükséges, amely kétféleképpen történhet:

 

  1. az ügyfelek adószámának megadásával; vagy

  2. az ügyfelek adatait tartalmazó ÁNYK bevallás nyomtatvány fájlok (.xml; .enyk) feltöltésével

 

Amennyiben a Felhasználó R!PORT fiókkal regisztrált a Szolgáltatásba, úgy az ügyféladatok megadására, illetve feltöltésére nincs szükség, azok automatikusan kerülnek átvételre a R!PORT szolgáltatásban megadott adatok közül.

 

Bármilyen módon is történik az ügyfelek rendszerbe történő felvitele, a Szolgáltatás a Cégjelző elnevezésű céginformációs adatbázisból automatikusan átveszi az ügyfélnek a cégnyilvántartásban szereplő, az átvétel időpontjában hatályos egyes cégadatait is. Az adatátvételre vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés 14. pontja tartalmazza.

 

3.3. Az ügyféladatok megadását, illetve feltöltését követően a rendszer a Felhasználó részére új teendőt ír elő, melynek teljesítése szükséges a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a rendeltetése szerinti cél eléréséhez. A teendő teljesítéséhez a Felhasználónak valamennyi ügyfele vonatkozásában meg kell adnia a könyvviteli szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontját, a szerződés esetleges megszűnésének időpontját, valamint az ügyfelek kockázati besorolását, melyhez a Felhasználónak rövid szöveges indokolást szükséges megadnia, hogy az adott ügyfelet miért minősítette az adott kockázati szint szerint. 

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a kockázati besorolási szint alapértelmezettként „alacsony” szintre van állítva, az egyes ügyfelek kockázati besorolásának tényleges megállapítása és a besorolás rögzítése a Felhasználó feladata és felelőssége. A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy tekintettel a kezdeti „alacsony” kockázati besorolásra, a besorolás indokolása “Kezdeti alapbeállítás”-ként kerül kitöltésre, így ennek módosítása szintén a Felhasználó feladata és felelőssége. 

 

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával az ügyfél listát .xls vagy .pdf formátumban exportálhatja, a generált dokumentumok minden esetben tartalmazzák az ügyfél sorszámát, (cég)nevét, adószámát, a szerződés kezdetének és végének dátumát, státuszát (aktív / nem aktív), kockázati besorolását, a besorolás utolsó módosításának dátumát és a legutolsó kockázati besorolás indokolását.

 

3.5. A Felhasználó a jelen Szerződés 7. pontjában meghatározott előfizetési díj megfizetése mellett az alábbi többlet funkciókat veheti igénybe:

 

3.5.1. Ügyféladatok automatikus frissítése

 

A funkcióra történő előfizetéssel a Szolgáltatás a Felhasználó által felvitt ügyfelek cégadatait folyamatosan monitorozza és amennyiben az ügyfél cégnyilvántartásban szereplő adataiban olyan változás következik be, amely az ügyfél kockázati besorolására hatással lehet (pl. tulajdonosi szerkezet változása), akkor a rendszer értesítést küld a Felhasználónak, hogy új teendőt írt elő számára, mivel az ügyfél kockázati besorolásának felülvizsgálata szükséges.

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a funkcióra történő előfizetést követően a Szolgáltatás az ügyfél adatokat frissíti és az ügyfél adatainak rendszerbe történő feltöltése valamint az előfizetés között eltelt időszakban megváltozott adatokat automatikusan frissíti, azonban amennyiben a kockázati besorolásra hatással bíró változás történik, úgy új teendő előírására nem kerül sor. Amennyiben az ügyfél adataiban a kockázati besorolásra ható változás történik, úgy új teendő előírására az előfizetés időpontjában lefuttatott szinkronizációt követő adatszinkronizáció alkalmával kerül sor. Az előzőekre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy az előfizetést követően az ügyfelek kockázati besorolását mindenképpen vizsgálja felül, mivel előfordulhat, hogy az ügyfél rögzítés és az előfizetés időpontja közötti időszakban olyan változás történt, amely az ügyfél kockázati besorolására hatással lehet.

 

3.5.2. Kollégák meghívása

 

A Felhasználónak az előfizetéssel lehetősége van arra, hogy kollégákat hívjon meg a Szolgáltatásba, akik az ügyfelek adatait olvashatják, illetve szerkeszthetik, további ügyfeleket vehetnek fel és módosíthatnak a kockázati besorolás szintjén. 


 

4. A Felek jogai és kötelezettségei

 

4.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

4.1.1. A Szolgáltató a Felhasználóval szemben csak olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a jelen Szerződés kifejezetten tartalmaz. A Szolgáltató nem köteles olyan szolgáltatás teljesítésére, amely jelen Szerződésben nincs pontosan meghatározva.

 

4.1.2. A Szolgáltató jelen Szerződés alapján elsősorban a Szolgáltatás felhasználási jogainak jelen Szerződésben foglalt keretek között biztosítására köteles.

 

4.1.3. A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatás működését, elérhetőségét és folyamatos a Felhasználó számára. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon hibákért, amelyek rajta kívül álló körülményre vezethetők vissza, kivéve, ha a Szolgáltató a hibát, vagy az ahhoz vezető körülményt előre látta, és a hiba elhárítása érdekében intézkedéseket nem tett. 

 

4.1.4. A szándékos károkozást kivéve a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Felhasználó semminemű káráért, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, kártérítési kötelezettségből eredő, következmény és egyéb károkat (köztük a nyereség- és bevételkiesést, elmaradt hasznot, illetve a hasonló gazdasági károkat). A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá sem szerződéses, sem szerződésen kívüli, a Szolgáltatás vagy annak használatából, illetve használhatatlanságából eredő kár esetén és harmadik felek követelései esetén sem.

 

4.1.5. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Szolgáltatás az irányadó szakmai követelményeknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen.

 

4.1.6. A Szolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltató szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhet a Felhasználónak.

 

4.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

4.2.1. A Felhasználó a Szolgáltatás alapfunkcióinak igénybevételére díjmentesen jogosult. A 3.5. pontban részletezett funkciók használatára a Felhasználó a 7. pont szerinti díjak megfizetése mellett jogosult.

 

4.2.2. A Felhasználó a Szolgáltatást a rendeltetése szerint illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával, saját működési körében és kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feltételek mellett és korlátozásokkal jogosult használni. 

 

4.2.3. A Felhasználó köteles biztosítani minden olyan eszközt, adatot, információt, humán erőforrást és egyéb feltételt, amely a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. 

 

4.2.4. A Felhasználó a Szerződés elfogadásával egyúttal kijelenti, hogy a Szolgáltatás az elvárásainak, igényeinek megfelelő működésre képes, továbbá, hogy annak paramétereit, funkcióit és felhasználhatóságát ismeri.

 

4.2.5. A Felhasználó köteles a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges ismereteket elsajátítani, és amennyiben az előfizetés alapján más személy is jogosult a Szolgáltatás használatára, úgy a kijelölt személyekkel azt megismertetni.

 

4.2.6. A Felhasználó minden, a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használja, a Szolgáltató nem felelős semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem felelős azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a Felhasználó által használt számítógépben. A Szolgáltató nem felel továbbá olyan károkért amely abból adódnak, hogy a Felhasználó az ügyfeleit kockázati szempontból nem megfelelően minősítette és amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép fel a Felhasználóval szemben, tekintettel arra, hogy az ügyfelek kockázati besorolás szerinti minősítése a Felhasználó feladata, illetve annak alapja a Felhasználó által ellenőrizhető adatokon nyugszik. 

 

4.2.7. A Felhasználó a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen Szerződés szerint jogait vagy kötelezettségeit másra átruházni.

    

5. Felelősség és annak korlátozása

 

5.1. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás elérhetőségéért és a működésének, valamint funkcióinak a jogszabályi feltételeknek való megfelelőségért felel.

 

5.2. Sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottjai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Szolgáltatás használatából esetlegesen erednek. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően  

 

5.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Szolgáltatásba betöltött vagy manuálisan felvitt adatok tartalmi hibájáért vagy hiányosságáért, továbbá nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges károkért vagy egyéb következményekért.

 

5.4. A Szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó vagy egyéb – a Szolgáltatón kívüli - személy érdek- és felelősségi körébe tartozik:

 

a) internetszolgáltató oldali hibák, internet szolgáltatás minősége, sávszélesség;

b) helyi hálózat minősége, helyi hálózati eszközök (switch, router, kábelek);

c) más rendszerek, számítógépek, alkalmazások által okozott túlterhelés miatt bekövetkező hiba;

d) a Szolgáltatást futtató bármely eszköz tápellátása;

e) bármilyen hardver minőségi probléma, meghibásodás (munkaállomások és helyi szerver alkatrészei);

f) a Felhasználó oldali munkaállomások operációs rendszerei, driverek, egyéb telepített programok, alkalmazások;

g) a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata;

 

5.5. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatót, annak licencabedóit, leányvállalatait, valamint minden tisztviselőjét, vezetőjét, alkalmazottjait, meghatalmazottjait és megbízottjait kártalanítja, illetve mentesíti minden olyan igény, költség (beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket), kár, veszteség és kötelezettség alól, amely az alábbiakkal vagy azokkal összefüggésben merülnek fel:

 

a) a Szolgáltatás használata és a Felhasználó harmadik felekkel fennálló kapcsolatai; 

b) a jelen Szerződés vagy az alkalmazandó törvények vagy egyéb jogszabályok megsértéséből ered, függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésben külön hivatkozva van-e, 

c) harmadik fél jogainak megsértése, 

d) a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata vagy azzal való visszaélés. 

 

6. Szavatosság

 

6.1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás alkalmas a rendeltetése szerinti célra és megfelel a jelen Szerződés szerinti követelményeknek.

 

6.2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatás saját fejlesztése és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Felhasználó jelen Szerződés szerinti jogait kizárná vagy korlátozná, továbbá szavatolja, hogy amennyiben a Szolgáltatás nyújtása során harmadik személy szellemi tulajdonát vagy szerzői jogát érintő szolgáltatást, szoftvert vagy bármilyen elemet használ, úgy annak használatára a jogtulajdonos engedélye alapján jogosult. A Szolgáltató szavatolja továbbá, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó részére történő átadás időpontjában a működését befolyásoló vírusoktól és rejtett programoktól mentes. A szavatosság nem terjed ki arra az esetre, amikor a Felhasználó rendszerei vagy a Szolgáltatásnak a Felhasználó általi használat során, a Felhasználó rendszereinek hibájából vagy védelmi rendszereinek sebezhetőségéből adódó okból fertőződik meg vírusokkal vagy egyéb kártevő programokkal.


 

7. Díjak, fizetési feltételek

 

7.1. A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói fiók létrehozását, illetve annak alapfunkcióit (ügyfelek felvétele, kockázati besorolás megadása, ügyféllista importálása) a Szolgáltató ingyenesen biztosítja a Felhasználó részére.

 

7.2. A Felhasználó a Szolgáltatás 3.5. pontban meghatározott funkcióinak használatához előfizetés szükséges, mely a Felhasználó részéről díj (a továbbiakban: „Díj”) fizetési kötelezettséggel jár. A Felhasználó által fizetendő Díj mértéke 4900,- Ft + Áfa / év azaz évente négyezerkilencszáz forint plusz általános forgalmi adó.

 

A Felhasználó az előfizetési igényét a dia@reptax.hu vagy az info@reptax.hu e-mail címen jelezheti a Szolgáltató irányába. Az igény jelzését követően a Szolgáltató díjbekérő számlát küld a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail címére. Az előfizetés aktiválására a díjbekérő számlában szereplő összeg maradéktalan megfizetését, illetve annak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. 

 

7.3. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult arra, hogy a Díj összegét megváltoztassa, valamint abból a Felhasználó részére kedvezményt biztosítson.

 

7.4. Az előfizetés aktiválását követően megfizetett Díjról, valamint az előfizetés tartama alatt folyamatosan a Szolgáltató a Díjról számlát állít ki, melyet elektronikus formában állít ki és küld meg a Felhasználó részére. A Felhasználó a Szerződés feltételeinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdésének a) pontjának rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikusan állítsa ki és küldje meg részére.

 

7.5. A Felhasználó a Díjat évente előre köteles megfizetni banki átutalás útján a Szolgáltató által megküldött számlában szereplő határidőig. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Felhasználó köteles a Díjat a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapig megfizetni.

 

7.6. Amennyiben a Felhasználó a Díj megfizetésével jelentős, azaz 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató választása szerint jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és a Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni vagy a Díj megfizetéséig a Szolgáltatás előfizetés útján használható funkcióit korlátozni vagy felfüggeszteni. A jelen Szerződés Szolgáltató általi megszüntetése nem érinti a Szolgáltatónak a Díj iránti igényét, annak megfizetésére a Felhasználó a Szerződés megszűnését követően is köteles.

 

7.7. Amennyiben a Felhasználó a Díj fizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Felhasználó késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kiállított számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Felhasználó köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes deviza középárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Felhasználó késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Felhasználó a Szolgáltatónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni. 

 

8. A Szolgáltatás módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése

 

8.1. A Szolgáltatást a Felhasználó érdekében folyamatosan javítjuk és fejlesztjük, bármikor újabb funkciókkal bővíthetjük, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy akár meg is szüntethetjük. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, sajnálni fogjuk távozását.

 

9. A Szolgáltatás elérhetősége és hozzáférhetősége

 

9.1. Annak ellenére, hogy célunk, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt a Szolgáltató nem tudja garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetről a Szolgáltató igyekszik a Felhasználót időben tájékoztatni, azonban az ilyen esetek előfordulásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználónak ebből kára keletkezett.

 

9.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem szavatolja azt sem, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért minden tőle telhetőt megtesz.

 

10. Feltételek megszegése és a fiók törlése 

 

10.1. A Felhasználó elfogadja és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje.

 

10.2. A Szolgáltató megszüntetheti a Felhasználó fiókját, amennyiben például jelen Szerződés feltételeinek megsértését észleli, vagy azt, hogy azt a Felhasználó a feltételekkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használja.

 

10.3. Fontos, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált.

 

10.4. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, nem áll módunkban az adott időszakra vonatkozó Díjból visszatérítést biztosítani.

 

11. Szellemi tulajdon, felhasználási jog

 

11.1. A jelen Szerződés alkalmazása során szellemi alkotások a szerzői művek és egyéb szellemi alkotások, továbbá a találmányok, használati minták és formatervezési minták, munkamódszerek fejlesztése, tréninggel és eladással kapcsolatos anyagok, számítógépes programok, eljárások, szabadalmak, védjegyek, minden szerzői joggal védett alkotás és know-how, továbbá minden olyan alkotás, amely szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik (a továbbiakban: „Szellemi Alkotás”).

 

11.2. A Szolgáltatáshoz, valamint annak dokumentációjához, mint Szellemi Alkotáshoz fűződő tulajdonjog és kapcsolódó jogok jogosultja a Szolgáltató, így a Szellemi Alkotásokra vonatkozó jogszabályok szerinti valamennyi jog korlátozás nélkül a Szolgáltatót illeti. Mindezek alapján a Szolgáltatót teljes körűen, korlátozás nélkül megilletik a szerző személyi és vagyoni jogai. Így a Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői művek – így különösen informatikai, fejlesztési, grafikai megoldások – többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, egyéb módon történő módosítására, fejlesztésére, fordítására, továbbá jogosult annak hozzáférhetővé tételére harmadik személyek, vagy a nyilvánosság számára. A Szolgáltató jogosult továbbá a Szellemi Alkotásokat vagy azok egyes elemeit harmadik személyek részére akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében átruházni.

 

11.3. A Szolgáltató a jelen Szerződés teljesítése során kizárólag olyan szoftvert, egyéb, Szellemi Alkotásnak minősülő termékeket használ fel, melyek saját szellemi termékeinek tekinthetők, illetőleg amelynek tekintetében jogot szerzett jelen Szerződés szerinti felhasználásra, értékesítésre. A Szolgáltatás tekintetében nincs harmadik félnek olyan joga, amely a Szerződés teljesítését – ezen belül különösen a Szolgáltatás Felhasználó általi használatát – akadályozná.

 

11.4. A Szolgáltató a jelen Szerződésben meghatározott terjedelemben felhasználási jogot enged a Felhasználó részére. A Szolgáltató a Szolgáltatás, illetve bármely eleme tulajdonjogát a Felhasználóra nem ruházza át.

 

11.5. A felhasználási jogokat a Szolgáltató a jelen Szerződés időtartamára és a jelen Szerződésben meghatározott terjedelemben ruházza át a Felhasználóra. A jelen Szerződés alapján a Felhasználó által fizetendő díjazás a felhasználási jog ellenértékét magában foglalja.

 

11.6. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját gazdasági tevékenysége során annak rendeltetése szerint saját hardver környezetében, és kizárólag saját üzleti céljára jogosult felhasználni.

 

11.7. A jelen Szerződés szerzői jogi rendelkezései nem érintik a Felhasználó jogait az általa a Szolgáltatás segítségével előállított, nyilvántartott, továbbított adatok tekintetében. Ezen adatok jogosultja a Felhasználó, a Szolgáltató az adatokkal rendelkezni, azokat bármilyen módon felhasználni nem jogosult.

 

11.8. A jelen fejezetben foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal beszüntetni. 

 

11.9. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben a jelen fejezet rendelkezéseinek harmadik személy(ek) általi megsértését észleli. Az értesítés elmaradása szintén súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a Szerződés azonnali hatályú megszüntetését vonhatja maga után.

 

12. Titoktartás

 

12.1. Jelen Szerződés során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan a) know-how, b) program forráskód c) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk 

 

12.2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják. 

 

12.3. A felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására. 

 

12.4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn és teljes mértékben érvényben marad.

 

12.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére, kivéve ha az az eljárás kimenetelét veszélyeztetné illetve azt a hatóság vagy bíróság megtiltja. 

 

12.6. A Felek a jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

 

13. Adatvédelem

 

13.1. A Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltató által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési irányelveket a Szolgáltató az alábbi oldalon teszi közzé: https://www.pmt.digiasszisztens.hu/adatvédelmi-nyilatkozat

 

14. Automatikus adatátvétel 

 

14.1. A jelen Szerződésben ismertetett módon, a Szolgáltatás egyes esetekben külső forrásból szerez be adatokat. Ilyen eset például a regisztráció során a cégnév megadása esetén az adószám vagy fordítva, az adószám megadása esetén a cégnév átvétele, továbbá ügyfelek felvételekor az adószám megadásával az ügyfelek adatainak átvétele, illetve előfizetés esetén az ügyfél adatok frissítésekor történő adatátvétel. A Szolgáltató az adatok beszerzéséhez a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-305302, adószám: 26163190-2-43, e-mail: info@cegjelzo.hu, telefonszám: +36 30 624 4530, a továbbiakban: “Cégjelző”) cégadatbázisának alkalmazásprogramorázási interfészét (application programming interface, röviden: API) használja. 

 

15. Vegyes rendelkezések

 

15.1. Amennyiben a jelen Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a tartalmilag a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.

 

15.2. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a Felek hatáskörén és amelyet Felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen, de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett Félnek a másik Felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.

 

15.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításáról annak hatálybalépését megelőzően tájékoztatja a Felhasználót a Weboldalon történő közzététel útján. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a fenti határidő elteltét követően is használja, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

 

15.4. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

 

15.5. Amennyiben a Szolgáltató a jelen Szerződés szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

15.6. A Szolgáltató jelen Szerződésben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor.  

 

15.7. Felek a jelen Szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

15.8. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

bottom of page