top of page

Az ügyfél átvilágítás 3. rész

Egyszerűsített és fokozott ügyfél átvilágítás

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A törvény 15. §-a lehetővé teszi a szolgáltatók részére az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást, ezt a saját kockázat értékelésen alapuló, belső szabályzatukban meghatározott alacsony kockázatú esetekben alkalmazhatják.

Az alacsony kockázati tényezőkről iránymutatást ad a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 1. számú melléklete, ez nem teljes felsorolás, csak útmutatásul szolgál.Az egyszerűsített ügyfél-átvilágításról való döntés joga a szolgáltatóé, de fontos, hogy arra kizárólag a belső szabályzatban rögzített esetekben kerülhet sor.

A szolgáltató ezen intézkedések alkalmazása esetén köteles rögzíteni az Ügyfél-átvilágítás I. bejegyzésben felsorolt természetes személyre valamint a jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó adatokat, továbbá elvégezni a személyazonosság ellenőrzését és ehhez a szükséges okiratok bemutatását kérheti. Ez azért is szükséges, hogy a szolgáltató indokolt döntést tudjon hozni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazásáról, ugyanis amennyiben a PMT előírásai és a belső szabályzatban meghatározottak alapján ez az átvilágítási mód válik szükségessé, a szolgáltató nem köteles és jogosult a további ügyfél-átvilágítási intézkedések megtételére (tényleges tulajdonosi és közszereplői nyilatkozat).


Továbbra is kötelező azonban az ügyfélkapcsolat figyelemmel kísérése, monitoringja. Ez biztosítja azt, hogy ha az üzleti kapcsolat során olyan körülmény merül fel, amely alapján vizsgálni kell az ügyfél kockázati besorolását, a szolgáltató felülvizsgálhatja azt.


A fokozott ügyfél-átvilágítás

A törvény kimondja, hogy a szolgáltató fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni, ha az ügyfél magas kockázati besorolású. Ebben az esetben tehát kötelezően előírt esetköröket fogalmaz meg, valamint lehetővé teszi, hogy a belső szabályzatban a szolgáltató is meghatározzon fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedést igénylő eseteket.


A PMT az alábbi esetekben teszi kötelezővé a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket:

 • az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,

 • távoli azonosítás esetén,

 • az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, valamint

 • a felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben.

A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját az Európai Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete sorolja fel. A rendeletben meghatározott országokat a szolgáltatóknak ismerniük kell és a változásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy eleget tudjanak tenni a fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségüknek.


Az magas kockázati tényezőkről szintén 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet ad útmutatást, ezek a 2. számú mellékletben találhatóak, azonban a felsorlás itt sem kimerítő, csak iránymutatásként szolgál.


A belső szabályzatban meghatározott esetben, távoli azonosítás esetén, kiemelt közszereplő esetén valamint a felügyelet által előírt esetben az általános ügyfél-átvilágítási intézkedések mellett, a következő intézkedések megtétele kötelező:

 • az üzleti kapcsolat létesítésére kizárólag a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően kerülhet sor,

 • az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését a belső szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban hajtja végre.

A szolgálatók a fent felsorolt intézkedések mellett az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is alkalmazhatja:

 • beszerzi az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információkat,

 • a tényleges tulajdonos vonatkozásában személyesen vagy távoli azonosítás útján közjegyző, külképviselet, vagy okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatóságának közreműködésével elvégzi a személyazonosság ellenőrzésre irányuló intézkedéseket,

 • elvégzi a belső szabályzatában meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyfél esetén, az általános intézkedések mellett a szolgáltató köteles:

 • belső szabályzatban meghatározott további információk rendelkezésre bocsátását kérni:

o az ügyfélre és a tényleges tulajdonosra,

o az üzleti kapcsolatra,

o az ügyfél és a tényleges tulajdonos pénzeszközei és a vagyona forrására,

o a végrehajtandó vagy végrehajtott ügyletek indokaira vonatkozóan,

 • az üzleti kapcsolat létesítését a belső szabályzatban meghatározott vezetője jóváhagyásához kötni, valamint

 • az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését a belső szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban hajtja végre.

A törvény ebben az esetben is felsorol a szolgáltató által alkalmazható további intézkedéseket:

 • belső szabályzatban meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése,

 • jelentéstételi kötelezettség bevezetése

 • belső szabályzatban meghatározott korlátozások alkalmazása.

A PMT előírja, hogy az azonosítás és a személyazonosság ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles megkövetelni a korábbi bejegyzésben meghatározott okirat hiteles másolatát, ha az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság ellenőrzése céljából, amennyiben az átvilágításra nem a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján került sor. A törvény a 17. § (2) bekezdésében meghatározza azt is, hogy mely esetben fogadja el az okirat hiteles másolatát.


Források:

Szerk.: Papp Zsófia - Magyarázat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról


430 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page